Kedves vásárlóink! Szabadságon vagyunk június 21-ig, és addig a vásárlási lehetőség fel van függesztve. Megértésüket köszünjük.

GDPR

Adatkezelési és GPDR Tájékoztató
A WWW.CSODAKENOCS.HU webáruház felhasználásával kapcsolatban

Hatályos: 2019. 09. 02.

 A www.csodakenocs.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője, a Van Választás Kft. az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az EP (Európai Parlament) és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 Alapfogalmak

Szolgáltató

Van Választás Kft. (Cg. 17-09-008618; székhelye: 7062 Keszőhidegkút, Kossuth u. 24.)

Honlap

A www.csodakenocs.hu domain név alatt elérhető tartalmak és szolgáltatások összessége.

Látogató

A Honlapot meglátogató azon természetes személy, aki csak a Honlapot böngészi.

Felhasználó

A Honlapot meglátogató olyan természetes személy, aki megadja személyes adatait a Regisztráció során vagy a Kapcsolat menüponton, emailben vagy a Honlapon megadott telefonszámokon keresztül

Hozzájárulás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez

Szerződés teljesítése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a .Felhasználó, mint érintett az egyik fél

Jogi kötelezettség teljesítése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése

Jogos érdek

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Elektronikus Kereskedelmi

Törvény

13/A. §

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából

 

 1. Jelen tájékoztató célja

A Felhasználók által megadott személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Ezért a jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató, a szolgáltatás során megvalósuló személyes adatok kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

 

 1. A honlap szabályzata

 A Honlapon a Látogatók és Felhasználók a személyes adatok megadása nélkül böngészhetnek a Honlapon elérhető, Szolgáltató által megjelenített tartalmak között. Azonban a Honlap szolgáltatásait csak 18 éven felüliek vehetik igénybe.

 A szolgáltatást a Felhasználók saját részükre vehetik igénybe. Amennyiben a Felhasználó más nevében jelentkezik szolgáltatásra, a Felhasználó szavatol azért, hogy ettől a harmadik személytől erre és személyes adatai kezelésére és továbbítására teljes körű hozzájárulással rendelkezik. A Felhasználók által megadott adatokért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások és funkciók használatával, további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

  

 1. A kezelt személyes adatok típusa, forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 

Kezelt adat típusa

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név, cím,  telefonszám, adószám (cégek esetében)

Kapcsolati űrlap, felhasználói regisztráció, email, telefon

Azonosítás és kapcsolattartás, rendelés feldolgozás

Hozzájárulás

3 év

 

 1. Az adatkezeléshez a hozzájárulás megadása és visszavonása

A Felhasználók a fenti adataik kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy megadják a személyes adataikat akár a Honlapon található űrlapon, akár e-mailben,akár telefonon. A Felhasználók az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az iroda@vanvalasztaskft.hu  email címre megküldött üzenetben, ahol a kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és email cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató be tudja azonosítani, hogy melyik Felhasználó adatait kell törölnie.

 

Hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Felhasználó összes Szolgáltatónál kezelt adatát törli. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Jelöltre vonatkozóan készített jegyzetekre, feljegyzésekre.

 

 1. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok részletezése

 


Kezelt adat típusa

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

IP cím, böngésző, eszköz és operációs rendszer, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások

Automatikusan gyűjtött

Statisztika készítése

Honlap fejlesztése

Hozzájárulás és Jogos érdek

A látogatástól számított 3 év

 

Az így kezelt és gyűjtött adatok köre nem számottevő, a Szolgáltató ezeket csak névtelen statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználóknak az alapvető jogait és szabadságát ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

 

 1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az adatok adatkezelője a Szolgáltató, melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Van Választás Kft.

Székhely:                      7062 Keszőhidegkút, Kossuth u. 24.
Cg.:                            17-09-008618
Adószám:                     23360721-2-17
Képviseli:                      Süttő Attila ügyvezető
Telefon:                        +36-20-9-357-519
E-mail cím:                   iroda@vanvalasztaskft.hu

A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá olyan mélységben, amennyiben ez a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

 1. A Felhasználó személyes adatainak a továbbítása

Személyes adatai közül -Áfás számla igénylése esetén- az alábbi címzetteknek továbbítjuk a Nevét, Címét a Jogi kötelezettség teljesítése alapján:

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és gyakorlásuk

 • Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át és milyen forrásból származnak az általunk kezelt adatai.
 • Helyesbítési jog: ha adataiban változás történt, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
 • Tiltakozási jog: amennyiben az adatkezelés a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, a Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatait nem kezelheti tovább.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályokban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelését korlátozzuk.
 • Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat számítógéppel olvasható formátumban a Szolgáltatótól megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag biztonságosan megvalósítható – a Szolgáltató egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés emberi beavatkozási nélkül történik meg.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog:  bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Bármilyen adatkezelési kérelem esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

 Panasz esetén:

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértés megszüntetése és orvoslása érdekében. Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes Törvényszék vagy a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
 (www.naih.hu) email: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36-1-391-1400

 

 1. Elektronikus adatbiztonság

 A Szolgáltató a munkavállalóit az adat- és információbiztonság követelményeire, az alkalmazott technológiák használatára vonatkozóan rendszeresen oktatja, kiképezi.


A személyes adatokat a Szolgáltató egy kijelölt számítógépén tárolja, amelyhez szigorú szabályok alapján csak nagyon korlátozott alkalmazotti kör férhet hozzá.  Ezen számítógépen rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított és bármilyen külső adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

 

 1. Fizikai adatbiztonság

 A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében a Szolgáltató biztosítja a külső nyílászárók megfelelő működését és védelmét.

A személyes adatokat tartalmazó papír dokumentumokhoz csak meghatározott alkalmazotti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

 

 1. Adatvédelmi incidens esetén az eljárás

A tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az és jegyzőkönyvet is készítünk az adatvédelmi incidensről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig a Felhasználókat is tájékoztatjuk erről.

 

 1. Adatkezelési és GDPR tájékoztató módosulása

A Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési és GDPR tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban nem módosíthatják, mert erre csak a Szolgáltató jogosult.

 

Kelt, Budapest 2019.09.12